Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4. OMSCHRIJVING VAN DE DIENST
5. TOEGANG TOT DE DIENST
6. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST
7. ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING
8. TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING
9. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING
10. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
12. WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN
13. PRIVACY
14. CONTRACTSOVERNEMING
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. DEFINITIES

Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de Overeenkomst;
Abonnee: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratiebevestiging heeft voltooid met Track Assistant, een Overeenkomst heeft afgesloten, of daartoe een aanvraag indient;
Abonnement: gestandaardiseerde Overeenkomsten tot gebruik van de Webapplicatie, tussen Track Assistant en Abonnee, waarvoor de Abonnee zich via (Web-) applicatie kan aanmelden. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de abonnementsvormen ‘Single’ en ‘Multi’;
Administratie: database met de ritgegevens van één specifieke auto, welke toegankelijk is voor een Gebruiker door middel van autorisatie;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Dienst : het door Track Assistant tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de (Web-)Applicatie op de Server ten behoeve van de Abonnee, waarbij de Applicatie niet specifiek voor de Abonnee wordt onderhouden;
Dienstbeschrijving: de nadere beschrijving van de functionaliteit van de (Web-)applicatie en de beschikbaarheid van de Dienst;
Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de (Web-)applicatie;
Gebruiker: de Abonnee en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst;
Klant: zie Abonnee;
Leverancier: Zakelijk Rijden BV, gevestigd te Elst (Gld) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gelderland Centraal onder nummer 09220563, c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als leverancier optreedt;
Log-in Code : de log-in code die samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot de Server;
Log-in Gegevens: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de (Web-)applicatie;
Log-in Procedure: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Abonnee dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);
Multi-abonnement: abonnementsvorm waarbij minimaal tien (10) abonnementen voor meerdere gebruikers worden afgenomen, voorzien van een beheerfunctie, vooraf gefactureerd voor de periode van een (1) jaar;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Track Assistant en de Abonnee op grond waarvanTrack Assistant Dienst levert aan de Abonnee en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Portal: de internetsite waarop de Abonnee de Dienst kan bestellen en wijzigingen kan aanvragen; Registratie: het via de Website invullen van een formulier waarmee gegevens van een mogelijke toekomstige Abonnee worden vastgelegd;
Registratiebevestiging: het door de mogelijke toekomstige Abonnee geheel volgen van de door www.trackassistant.com via e-mail beschreven procedure teneinde de Registratie langs elektronische weg te bevestigen;
Server: een door of ten behoeve vanTrack Assistant beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is vanaf het internet;
Single-abonnement: abonnementsvorm voor een (1) gebruiker met betaling door middel van maandelijkse automatische incasso, per maand opzegbaar;
Smartphone applicatie: applicatie voor mobiele telefoons met GPS- en internetverbinding;
Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Abonnee voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Diensten;
URL: Uniform Resource Locator (URL) van de Server;
(Web-)Applicatie: de programmatuur voor de Dienst, inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving; waartoe Leverancier middels de Dienst aan Abonnee toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Toegang geschiedt door middel van de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.trackassistant.com waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van log-in gegevens;
Website: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.trackassistant.com;
Track Assistant: de handelsnaam van Zakelijk Rijden BV onder welke naam de Dienst wordt aangeboden;
trackassistant.com ‘Partner’ of ‘Reseller’: een door Leverancier aan te wijzen derde die bevoegd is Diensten te verkopen op basis van door Leverancier vastgestelde voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Op alle Overeenkomsten tussen Track Assistant en de Abonnee, alsmede op de aanvragen daartoe, alsmede op alle (rechts)handelingen verband houdende met de levering van de Diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de Abonnee gehanteerde algemene voorwaarden worden door Zakelijk Rijden niet aanvaard, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen een Dienstbeschrijving en Aanvullende Voorwaarden gelden. De Abonnee dient de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden en de Dienstbeschrijving te hebben aanvaard op de aangegeven wijze in het bestelformulier op de Portal, voordat de Abonnee de Dienst aanvraagt.
2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
2.4 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Aanvullende Voorwaarden, de Dienstbeschrijving en deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorderegeling, waarbij de bepalingen van het hoger gerangschikte document prevaleren boven de bepalingen van het lager gerangschikte document
a) Overeenkomst;
b) Aanvullende Voorwaarden;
c) Dienstbeschrijving;
d) Algemene Voorwaarden.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Abonnee kan via de bestelprocedure op de Portal een aanvraag voor de Dienst indienen. De aanvraag heeft te gelden als een aanbod van de Abonnee tot het afnemen van de Dienst.
3.2 Track Assistant zal de Abonnee schriftelijk of elektronisch berichten of Track Assistant de aanvraag accepteert. De Overeenkomst, dan wel de wijziging daarvan, komt elektronisch tot stand op het moment waarop Track Assistant aan de Abonnee de bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd. Track Assistant heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.
3.3 De Abonnee verklaart het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan Track Assistant te zullen verstrekken.
3.4 Nadat de Abonnee toegang heeft gekregen tot de Dienst kan hij wijzigingen aanvragen ten aanzien van de Overeenkomst. De aanvraag tot een wijziging heeft te gelden als een nieuw aanbod van de Abonnee.
3.5 Bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Abonnee, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst schriftelijk of elektronisch ontbinden binnen zeven werkdagen na de bevestiging door Track Assistant zoals genoemd in artikel 3.2. Na deze periode is Track Assistant gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.

4. OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Track Assistant aan de Abonnee elektronisch de URL, een gebruikersnaam, (een) Log-in code(s), verstrekken, met behulp waarvan de Abonnee de Applicatie kan installeren, gebruiken en beheersen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt de Abonnee een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst, de Aanvullende Voorwaarden, de Dienstbeschrijving en deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De Abonnee mag de Dienst slechts gebruiken voor Gebruikers ten aanzien van interne aangelegenheden; het is de Abonnee niet toegestaan om het gebruik van de Dienst te faciliteren voor gebruik door derden.
4.4 Track Assistant behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Applicatie tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. Track Assistant spant zich in om eventuele fouten in de (Web-) applicatie op te sporen en te (laten) herstellen, echter Track Assistant kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld.
4.5 Track Assistant spant zich in om bovenbedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Abonnee en de door hem gebruikte (rand-)apparatuur.
4.6 Omdat de Dienst aan meerdere abonnees wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Abonnee van een bepaalde wijziging af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de (Web-)Applicatie zal op de Portal steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruikers.
4.7 Voor het gebruik en het onderhoud van de Applicatie kan Track Assistant nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Track Assistant en zijn desbetreffende toeleverancier van die Applicatie.
4.8 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand-)apparatuur en software, internetverbinding en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.
4.9 Op Track Assistant rust geen (wettelijke) bewaartermijn voor de door de Abonnee ingevoerde data en gegevens. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Track Assistant gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd na een (1 )jaar na , voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen.

5. TOEGANG TOT DE DIENST

5.1 De Log- in code(s) is (zijn) niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Abonnee. De Abonnee zal geheimhouding betrachten van de Log- in codes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Log- in code(s). Track Assistant kan voorts de Log- in code(s) naar eigen inzicht wijzigen waarna zij de Abonnee hiervan tijdig op de hoogte zal stellen.
5.2 De Abonnee is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Log-in code(s). Track Assistant is niet aansprakelijk voor schade van de Abonnee en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Log-in code(s).
5.3 De Abonnee stelt Track Assistant onverwijld op de hoogte indien de Log-in code(s) onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij Abonnee bestaat. De Abonnee kan Track Assistant verzoeken de Log-in code(s) te blokkeren. Track Assistant is gerechtigd te allen tijde de Log-in code(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Log-in code(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
5.4 Track Assistant kan de Log-in code(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 en/of sprake is van een gebruik in strijd met het bepaalde in artikel 10. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST

6.1 De Abonnee en haar Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Track Assistant heeft geen kennis van deze gegevens. De Abonnee blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Track Assistant is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door de Abonnee ingevoerde gegevens. De Abonnee vrijwaart Track Assistant voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Track Assistant zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Abonnee van de Dienst is gemaakt.
6.2 Track Assistant is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Abonnee aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.3 De Abonnee zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Track Assistant en/of derden. Indien het Track Assistant ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Track Assistant gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent de Abonnee toestemming aan Track Assistant om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. Track Assistant zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.
6.4 De Abonnee is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de (Web-)Applicatie van de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.
6.5 Indien en voor zover Track Assistant programmatuur van derden aan de Abonnee ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Track Assistant schriftelijk of elektronisch aan de Abonnee is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De Abonnee aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Abonnee en Track Assistant om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

7. ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING

7.1 Track Assistant behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Track Assistant. Track Assistant zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Abonnee tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Track Assistant zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Abonnee gehouden zijn.
7.2 Track Assistant zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Track Assistant geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst en/of Aanvullende Voorwaarden en/of Dienstbeschrijving, geen enkele garantie ter zake.
7.3 In de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving en/of Aanvullende Voorwaarden kunnen dienstspecifieke voorwaarden ten aanzien van de beschikbaarheid, het beheer en de support die gelden voor de te leveren Dienst worden vastgelegd.

8. TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING

8.1 De Abonnee is aan Track Assistant vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Dienst volgens de daarvoor vastgestelde tarieven in de Overeenkomst en/of zoals gepubliceerd op de Portal.
8.2 De tarieven bestaan uit maandelijks (Single-abonnement) of jaarlijks (Multi-abonnement) verschuldigde bedragen.
8.3 Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn de systemen van Track Assistant doorslaggevend, behoudens tegenbewijs door de Abonnee.
8.4 Per 1 januari van elk kalenderjaar worden de voor de Dienst verschuldigde vergoedingen geïndexeerd op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zal Track Assistant een vervangende indexering vaststellen.
8.5 Alle tarieven en vergoedingen zijn in Euro’s en kunnen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
8.6 De periodieke vergoedingen zijn opeisbaar vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
8.7 De overeenkomst kan per maand door abonnee elektronisch worden opgezegd drie (3) dagen voor het einde van de lopende periode kenbaar te maken via www.trackassistant.com . De eerstvolgende maand zijn geen abonnementskosten meer verschuldigd.
8.8 Track Assistant brengt alle verschuldigde vergoedingen door middel van een (elektronische) factuur aan de Abonnee in rekening. Deze factuur is door de Abonnee in te zien en te downloaden in de Portal.
8.9 Betaling van de verschuldigde vergoedingen voor een Single-abonnement geschiedt via maandelijkse automatische incasso. De Abonnee machtigt Track Assistant om de verschuldigde bedragen af te schrijven van een Nederlandse bankrekening. De Abonnee draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Wijziging in voor de facturering en betaling relevante gegevens dienen onverwijld door de Abonnee schriftelijk of elektronisch aan Track Assistant te worden gemeld. Betaling van de verschuldigde vergoedingen voor een Multi-abonnement geschiedt voor de gebruiksperiode van 1 jaar via (elektronische) factuur.
8.10 Bij niet-tijdige betaling, dan wel indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval kan de Abonnee een nadere termijn worden gesteld voor betaling. Track Assistant is dan gerechtigd om €25,- administratiekosten in rekening te brengen.
8.11 Bezwaren tegen de hoogte van de door Track Assistant in rekening gebrachte bedragen dient de Abonnee binnen drie (3) weken na factuurdatum schriftelijk aan Track Assistant kenbaar te maken, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt. Track Assistant zal geen beroep doen op overschrijding van de termijn indien de Abonnee de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
8.12 De door Track Assistant gemaakte redelijke kosten in verband met ongegronde bezwaren tegen de hoogte van de door Track Assistant in rekening gebrachte vergoedingen kunnen bij de Abonnee in rekening worden gebracht.
8.13 Track Assistant is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Dienst dan wel haar dienstverlening geheel op te schorten dan wel te beperken totdat het volledige door Abonnee verschuldigde en openstaande bedrag door haar is ontvangen. De verplichting van de Abonnee tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.
8.14 Track Assistant kan de Dienst weer leveren als de Abonnee binnen een door Track Assistant gestelde termijn daadwerkelijk alsnog nakomt.
8.15 Indien Track Assistant meerdere overeenkomsten met de Abonnee heeft gesloten, waarvoor meer dan één rekening wordt verzonden, en een rekening niet betaald is staat het Track Assistant vrij om haar verplichtingen op grond van zowel de betreffende overeenkomst als die op grond van de overige overeenkomsten op te schorten dan wel te beperken.

 

9. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING

9.1 Bij Single-abonnement wordt Overeenkomst aangegaan voor de periode van een (1) maand . Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van een (1) maand, tenzij een partij de Overeenkomst tegen het einde van de dan lopende periode opzegt, zoals beschreven in artikel 9.2.
9.2 Bij Multi-abonnement wordt Overeenkomst aangegaan voor de periode van een (1) jaar. 9.2 Opzegging dient elektronisch te gebeuren uiterlijk drie (3) dagen voor het einde van de lopende maand (Single-abonnement) of het lopende jaar (Multi-abonnement) via https://app.trackassistant.com/ritten/instellingen/account.
9.3 De Overeenkomst kan tussentijds schriftelijk of elektronisch per direct worden opgezegd indien de Abonnee is overleden.
9.4 Zowel Track Assistant als de Abonnee kan de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.
9.5 Track Assistant heeft het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (voor zover van toepassing):
de Abonnee (rechtspersoon) haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
het faillissement of de surséance van betaling van de Abonnee is aangevraagd of uitgesproken dan wel toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;
de Abonnee handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
in strijd handelt met artikel 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden.
9.6 Track Assistant is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 9 en het restitueren van enige door de Abonnee betaalde vergoeding.
9.7 Indien de Overeenkomst is beëindigd, zal de Abonnee onmiddellijk het gebruik van de Dienst staken en gestaakt houden. Track Assistant kan na beëindiging van de Overeenkomst de toegang tot de Dienst voor de Abonnee opheffen.
9.8 Ingeval van opzegging door de Abonnee zendt Track Assistant een schriftelijke of elektronische bevestiging van de opzegging en van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd met de gelegenheid data gedurende een (1) jaar nadien te downloaden.

10. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsmede vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens, op de Portal, de Applicatie en de verstrekte documentatie in het kader van Dienst (blijven) berusten bij Track Assistant en/of haar toeleveranciers. Verlening van de Dienst strekt niet tot (gedeeltelijke) overdracht van genoemde rechten.
10.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Applicatie, of door Track Assistant ter beschikking gestelde software of database of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen documentatie – op welke wijze dan ook vastgelegd – te kopiëren, als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software (“create derivative works”), omgekeerd te assembleren (“reverse assemble”), omgekeerd te compileren (“reverse compile”) of anderszins te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren of te decompileren.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 Track Assistant is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
11.2 In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot Euro 500,- per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
11.3 Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier (4) weken na het ontstaan schriftelijk aan Track Assistant te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Track Assistant is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Abonnee aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
11.4 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door partijen kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, uitval van de internetverbinding, of tekortkoming in de nakoming door leveranciers van wie Track Assistant bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komt,een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
11.5 De Abonnee zal Track Assistant vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Track Assistant zou kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat de Abonnee van de Dienst maakt.

12. WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN

12.1 Track Assistant zal wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de tarieven van de Dienst schriftelijk of elektronisch bekend maken en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaren indien door Abonnee geakkoordeerd. Deze wijzigingen treden in werking dertig dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking van de inhoud van de voorgenomen wijziging door Track Assistant, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. 12.2 Indien de wijziging niet ten nadele strekt van de Abonnee, informeert Track Assistant de Abonnee in die zin, waarbij wordt vermeld dat de Abonnee van een Multi-abonnement de Overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging. 12.3 Ingeval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden en/of tarieven en bij wijziging van de Dienst, is de Abonnee van Multi-abonnement gerechtigd de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 9, binnen twee weken na verzending van de (elektronische) mededeling van de wijziging schriftelijk te beëindigen tegen de ingangsdatum van de wijziging, indien de wijziging ten nadele strekt van de Abonnee dan wel leidt tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die vóór de wijziging gold. De Abonnee is niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

13. PRIVACY

13.1 Partijen dragen voor zover relevant in het kader van een Overeenkomst zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons-)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Abonnee vrijwaart Track Assistant voor alle aanspraken van derden als gevolg van schending van de Abonnee van hiervoor bedoelde wet- en regelgeving.
13.2 Partijen zullen de richtlijnen uit het Privacy Policy Track Assistant, waarvan de meest recente versie steeds te vinden is op de internetsite www.trackassistant.com naleven.
13.3 Track Assistant zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van de Abonnee (waaronder persoonsgegevens) naleven. Track Assistant kan voorts persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits de Abonnee daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
13.4 De persoonsgegevens van de Abonnee worden door Track Assistant niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna Track Assistant deze na een (1) jaar na het aanbieden van een download definitief kan verwijderen zonder de Abonnee daarvan op de hoogte te stellen.
13.5 De Abonnee heeft het recht kennis te nemen van zijn persoonsgegevens zoals die door Track Assistant worden aangehouden. De Abonnee kan bezwaar maken tegen de wijze waarop hij is opgenomen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

14. CONTRACTSOVERNEMING

14.1 De Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Track Assistant. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
14.2 Track Assistant is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Registreer nu je ritten mobiel & online

Met back-up en rapportages, makkelijker kan niet!
Registreer gratis