Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4. OMSCHRIJVING VAN DE DIENST
5. TOEGANG TOT DE DIENST
6. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST
7. ONDERHOUD, BESCHIKBAARHEID EN ONDERSTEUNING
8. TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN BETALING
9. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING
10. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM
11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
12. WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN
13. PRIVACY
14. CONTRACTSOVERNEMING
15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. DEFINITIES

Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden die naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de Overeenkomst;
Abonnee: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratiebevestiging heeft voltooid met Track Assistant, een Overeenkomst heeft afgesloten, of daartoe een aanvraag indient;
Abonnement: gestandaardiseerde Overeenkomsten tot gebruik van de Webapplicatie, tussenTrack Assistant en Abonnee, waarvoor de Abonnee zich via (Web-) applicatie kan aanmelden. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de abonnementsvormen ‘Single’ en ‘Multi’;
Administratie: database met de ritgegevens van één specifieke auto, welke toegankelijk is voor een Gebruiker door middel van autorisatie;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Dienst : het door Track Assistant tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de (Web-)Applicatie op de Server ten behoeve van de Abonnee, waarbij de Applicatie niet specifiek voor de Abonnee wordt onderhouden;
Dienstbeschrijving: de nadere beschrijving van de functionaliteit van de (Web-)applicatie en de beschikbaarheid van de Dienst;
Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de (Web-)applicatie;
Gebruiker: de Abonnee en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst;
Klant: zie Abonnee;
Leverancier: Zakelijk Rijden BV, gevestigd te Elst (Gld) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gelderland Centraal onder nummer 09220563, c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als leverancier optreedt;
Log-in Code : de log-in code die samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot de Server;
Log-in Gegevens: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de (Web-)applicatie;
Log-in Procedure: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Abonnee dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);
Multi-abonnement: abonnementsvorm waarbij minimaal tien (10) abonnementen voor meerdere gebruikers worden afgenomen, voorzien van een beheerfunctie, vooraf gefactureerd voor de periode van een (1) jaar;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Track Assistant en de Abonnee op grond waarvanTrack Assistant Dienst levert aan de Abonnee en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Portal: de internetsite waarop de Abonnee de Dienst kan bestellen en wijzigingen kan aanvragen; Registratie: het via de Website invullen van een formulier waarmee gegevens van een mogelijke toekomstige Abonnee worden vastgelegd;
Registratiebevestiging: het door de mogelijke toekomstige Abonnee geheel volgen van de door www.trackassistant.com via e-mail beschreven procedure teneinde de Registratie langs elektronische weg te bevestigen;
Server: een door of ten behoeve vanTrack Assistant beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is vanaf het internet;
Single-abonnement: abonnementsvorm voor een (1) gebruiker met betaling door middel van maandelijkse automatische incasso, per maand opzegbaar;
Smartphone applicatie: applicatie voor mobiele telefoons met GPS- en internetverbinding;
Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Abonnee voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Diensten;
URL: Uniform Resource Locator (URL) van de Server;
(Web-)Applicatie: de programmatuur voor de Dienst, inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving; waartoe Leverancier middels de Dienst aan Abonnee toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Toegang geschiedt door middel van de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.trackassistant.com waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van log-in gegevens;
Website: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL www.trackassistant.com;
Track Assistant: de handelsnaam van Zakelijk Rijden BV onder welke naam de Dienst wordt aangeboden;
trackassistant.com ‘Partner’ of ‘Reseller’: een door Leverancier aan te wijzen derde die bevoegd is Diensten te verkopen op basis van door Leverancier vastgestelde voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Op alle Overeenkomsten tussen Track Assistant en de Abonnee, alsmede op de aanvragen daartoe, alsmede op alle (rechts)handelingen verband houdende met de levering van de Diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de Abonnee gehanteerde algemene voorwaarden worden door Zakelijk Rijden niet aanvaard, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen een Dienstbeschrijving en Aanvullende Voorwaarden gelden. De Abonnee dient de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden en de Dienstbeschrijving te hebben aanvaard op de aangegeven wijze in het bestelformulier op de Portal, voordat de Abonnee de Dienst aanvraagt.
2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
2.4 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Aanvullende Voorwaarden, de Dienstbeschrijving en deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorderegeling, waarbij de bepalingen van het hoger gerangschikte document prevaleren boven de bepalingen van het lager gerangschikte document
a) Overeenkomst;
b) Aanvullende Voorwaarden;
c) Dienstbeschrijving;
d) Algemene Voorwaarden.

Track your trips mobile & online

With back-ups & reports, it doesn’t get easier than this! Registrer FREE